REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Dokument
ten reguluje sprawę Twoich praw. Zawiera informacje na temat sposobu
złożenia zamówienia, formy płatności, warunków zawarcia umowy, a także
informację o procedurze odstąpienia od umowy zakupionych u mnie
produktów fizycznych.

Pamiętaj,
proszę, że postanowienia tego regulaminu nie mają na celu ograniczać
ani wyłączać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących Ci na mocy
bezwzględnie wiążących przepisów prawa.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep
  internetowy jest administrowany przez Fotonieruchomość Piotr Mrowiec,
  ADRES: ul. Zacisze 5, 43-300 Bielsko Biała., NIP: 5532400317. 
 1. W każdej sprawie związanej z funkcjonowaniem Sklepu proszę o kontakt pod adresem e‑mail: kontakt@fotonieruchomosc.pl.
 2. Ten dokument określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Kupującego.
 3. Za
  pośrednictwem Sklepu Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość zawarcia
  umowy sprzedaży produktów fizycznych dostępnych w Sklepie oraz zawarcia
  umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci kursów online oraz
  innych produktów elektronicznych. Sprzedawca świadczy także na rzecz
  Kupującego usługi drogą elektroniczną.
 4. Kupujący
  zobowiązany jest w szczególności do niedostarczania i nieprzekazywania
  treści zabronionych przez przepisy prawa (treści propagujących przemoc,
  zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób
  trzecich). Kupujący zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu
  internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
  w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.
 5. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto (razem z podatkiem VAT) w polskich złotych.
 6. Sprzedawca
  ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których
  warunki każdorazowo zostaną podane na stronie internetowej Sklepu.

WYJAŚNIENIE DEFINICJI

Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Dni robocze

Dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Formularz rejestracji

Formularz,
który jest dostępny na stronie internetowej Sklepu. Skuteczne
uzupełnienie Formularza pozwala Kupującemu założyć konto w Sklepie.

Formularz zamówienia

Formularz
zamówienia to usługa elektroniczna, dostępna na stronie internetowej
Sklepu, umożliwiająca Kupującemu złożenie zamówienia, w szczególności
poprzez dodanie Produktu do koszyka oraz określenie warunków umowy
sprzedaży, w tym m.in. sposobu płatności, dostawy.

Klient/Kupujący/Użytkownik

Rozumie
się przez to Konsumentów, przedsiębiorców, przedsiębiorcow na prawach
konsumenta, osoby prawne i inne osoby, niebędące Konsumentem, dokonujące
zakupów w Sklepie.

Przedsiębiorca  

Rozumie
się przez to Klientów sklepu, którzy nie są Konsumentami oraz nie są
osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z jej
działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada
ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności
z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej,
udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej.

Konsument

Rozumie się przez to konsumenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Przedsiębiorca na prawach konsumenta  

Od
1 stycznia 2021 roku część przepisów dotyczących konsumenta stosować
się będzie także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio
związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika,
że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w
szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności
gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Konto

Jest
to usługa elektroniczna – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i
podanym przez Ciebie hasłem zbiór dotyczących Cię zasobów w systemie
teleinformatycznym, w którym gromadzone są podane przez Ciebie dane oraz
informacje o złożonych Zamówieniach w Sklepie internetowym.

Konto Użytkownika kursu online

Oznacza
indywidualny dla każdego Klienta dostęp do panelu kursu online,
uruchomiony na rzecz kursanta przez Sprzedawcę (po dokonaniu przez
Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia
Konta Klienta).

Produkt

Oznacza prezentowany w Sklepie internetowym towar, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów.

Rejestracja

Procedura mająca na celu założenie przez Ciebie konta w Sklepie.

Sklep

Oznacza sklep internetowy, z którego właśnie korzystasz i za pośrednictwem którego możesz dokonać zakupu Produktów.

Usługa elektroniczna

Usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Umowa sprzedaży

Umowa
sprzedaży zawierana (albo zawarta) między Klientem a Sprzedawcą za
pośrednictwem Sklepu internetowego, dotycząca Produktów oferowanych w
Sklepie internetowym.

Zamówienie

Oświadczenie
woli składane za pośrednictwem Formularza zamówienia i zmierzające
bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

PODSTAWOWE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. W
  celu dokonania zakupu oraz korzystania z zakupionego Produktu nie jest
  konieczne posiadanie przez Kupującego sprzętu komputerowego o
  szczególnych warunkach technicznych lub innych urządzeń elektronicznych.
  Wystarczające warunki, dające możliwość korzystania ze Sklepu, to:
 1. dostęp do urządzenia podłączonego do sieci Internet,
 2. zainstalowany i aktualny system operacyjny oraz przeglądarka internetowa,
 3. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail),
 4. posiadanie pakietu oprogramowania – np. pakietu oprogramowania biurowego Microsoft Office lub jego odpowiednika.
 1. W
  przypadku gdy Użytkownik nie jest w stanie uruchomić pliku obejmującego
  zakupiony materiał, proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą pod wskazanym
  na stronie internetowej adresem e-mail: kontak@plasun.pl
 2. Zabrania
  się Klientowi korzystania z kont innych klientów oraz udostępniania
  swojego konta innym osobom. Klient zobowiązany jest do wprowadzania
  danych zgodnych ze stanem faktycznym. Zakazane jest dostarczanie treści o
  charakterze bezprawnym.
 3. Klient
  zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i
  dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz
  praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób
  trzecich.
 4. Klient
  może skorzystać z pomocy technicznej w razie problemów dotyczących
  funkcjonowania strony internetowej Sklepu, wysyłając drogą elektroniczną
  zapytanie na wskazany adres e-mail (kontakt@plasun.pl)

USŁUGI ELEKTRONICZNE 

 1. Za
  pośrednictwem Sklepu Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi
  drogą elektroniczną. W Sklepie dostępne są następujące usługi
  elektroniczne: Konto, Formularz zamówienia, Newsletter (otrzymywanie od
  Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na
  podany przez Klienta adres poczty elektronicznej).
 1. Założenie Konta nie jest konieczne do dokonania zamówienia w Sklepie.
 2. Korzystanie
  z Konta możliwe jest po wypełnieniu Formularza rejestracji, kliknięciu
  przycisku „Załóż konto” oraz potwierdzeniu chęci utworzenia Konta
  poprzez kliknięcie linku potwierdzającego, przesłanego automatycznie na
  podany adres poczty elektronicznej.
 3. Usługa
  elektroniczna „Konto” świadczona jest nieodpłatnie przez czas
  nieoznaczony. Kupujący ma możliwość, w każdej chwili i bez podania
  przyczyny, usunięcia Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do
  Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Formularz
  zamówienia – korzystanie z Formularza zamówienia rozpoczyna się
  z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego
  koszyka w Sklepie internetowym.
 5. Złożenie
  Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych
  kroków: po wypełnieniu Formularza zamówienia i po kliknięciu na stronie
  Sklepu przycisku „Zamawiam i płacę”lub innego równoznacznego.
 6. Klient
  może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z korzystaniem z Usług
  elektronicznych. Reklamacje można zgłaszać pisemnie lub na adres poczty
  elektronicznej. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i
  nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 7. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 1. Jeżeli
  Kupujący zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy
  również drogą elektroniczną na rzecz Kupującego usługę, polegającą na
  przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje o
  produktach, usługach, aktualnych promocjach. Zapis do newslettera odbywa
  się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera
  lub poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania
  zamówienia. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania
  newslettera, klikając przycisk służący do rezygnacji, widoczny w każdej
  wiadomości przesyłanej w ramach newslettera, lub przesyłając takie
  żądanie na adres Sprzedawcy.
 2. Usługi świadczone są nieodpłatnie drogą elektroniczną na rzecz Kupującego.

REJESTRACJA I PROWADZENIE KONTA

 1. Złożenie
  zamówienia możliwe jest poprzez utworzenie konta w Sklepie albo bez
  konieczności założenia konta w Sklepie. Jeżeli Kupujący zdecyduje się
  założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego również
  usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu Konta
  w Sklepie.
 2. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz utworzonego przez siebie hasła.
 3. Założenie
  konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie Formularza
  rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Sklepu.
 4. Rejestracji
  należy dokonać, wypełniając Formularz rejestracyjny, w którym należy
  podać informacje niezbędne do założenia Konta i realizacji zamówienia.
  Informacje niezbędne są wyraźnie oznaczone w Formularzu rejestracyjnym.
 5. Z
  chwilą przesłania Formularza rejestracyjnego między Kupującym a
  Sprzedawcą zawierana jest umowa o prowadzenie Konta w Sklepie. Umowa
  zawierana jest na czas nieokreślony, a Kupujący może tę umowę
  wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając
  konto.
 6. W
  celu rozwiązania umowy o utrzymanie Konta wystarczy wysłać wiadomość
  e-mail na adres Sprzedawcy. W sytuacji gdy Sprzedawca jest w trakcie
  realizacji zamówienia złożonego przez Klienta oraz przyjętego przez
  Sklep internetowy, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą
  zrealizowania przedmiotowego zamówienia.
 7. Zabronione jest zamieszczanie przez Klienta wśród informacji dostępnych na Koncie treści o charakterze bezprawnym.
 8. W
  celu zapewnienia Kupującemu i przekazywanym danym bezpieczeństwa
  podczas korzystania ze Sklepu Sprzedawca podejmuje środki techniczne i
  organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa
  świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu
  pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 9. Sprzedawca
  podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego
  funkcjonowania Sklepu. Kupujący informuje Sprzedawcę o wszelkich
  nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY

 1. Zamówienia w Sklepie można składać przez siedem dni w tygodniu, dwadzieścia cztery godziny na dobę.
 2. Kupujący
  może złożyć zamówienie jako niezarejestrowany lub jako zarejestrowany
  użytkownik, przy czym zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który
  posiada konto w Sklepie. Kupujący może założyć konto na etapie składania
  zamówienia lub niezależnie od składania zamówienia.
 1. W
  Formularzu zamówienia konieczne jest podanie danych niezbędnych do
  realizacji zamówienia. Dane te to: imię, nazwisko, adres e-mail, dane
  niezbędne do wystawienia faktury VAT.
 2. Klient składa zamówienie poprzez dodanie produktu do koszyka.
 3. Po
  dodaniu produktów do koszyka Klient ma możliwość weryfikacji dodanych
  do koszyka produktów, w tym ich ewentualnego usunięcia lub dokonania
  zmiany. Na tym etapie Klient może powrócić do dokonywania dalszych
  zakupów lub przejść do opłacenia zamówienia, klikając odpowiednie
  przyciski.
 4. Po przejściu do opłacania Klient zostaje przekierowany do ekranu logowania lub Rejestracji, chyba że Klient jest już zalogowany.
 5. Po
  dokonaniu wyboru sposobu płatności i poinformowaniu Klienta o łącznej
  kwocie zamówienia brutto Klient składa zamówienie, klikając przycisk
  opatrzony słowami „Kupuję i płacę” lub innym równoważnym sformułowaniem.
 6. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać.
 7. Poprawne
  wypełnienie formularzy zakupowych potwierdzane jest na ekranie z
  wyświetlonym podsumowaniem zamówienia, a w przypadku wyboru płatności za
  pośrednictwem serwisu Przelewy24, PayPal, system płatności online
  również wysyła informację o numerze zamówienia, na wskazany przez
  Klienta adres e-mail, na który będą wysłane informacje dotyczące
  zamówienia w Sklepie oraz zakupiony za pośrednictwem Sklepu produkt
  elektroniczny.
 8. Płatności należy dokonać niezwłocznie po złożeniu Zamówienia.
 9. W
  związku z tym, że za pośrednictwem Sklepu internetowego można dokonać
  zamówienia różnego typu produktów (np. produkt elektroniczny, produkt
  fizyczny), między Kupującym a Sprzedającym może zostać zawarta umowa
  określonego rodzaju:

  1. umowa sprzedaży – dotyczy zamówienia produktów fizycznych,
  2. umowa o dostarczenie treści cyfrowych – dotyczy zamówienia produktów elektronicznych, w tym także kursów online.
 10.  Z
  chwilą skutecznego dokonania płatności między Użytkownikiem a
  Sprzedawcą zawarta zostaje umowa o dostarczenie treści cyfrowej w
  postaci wybranego przez Użytkownika Produktu elektronicznego. Następnie
  Użytkownikowi wyświetlona zostaje strona z potwierdzeniem zakupu.
 11. W
  przypadku zamówień dotyczących produktów fizycznych oferta złożona w
  postaci elektronicznej wiąże Kupującego, jeżeli na podany przez
  Kupującego adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie
  przyjęcia do realizacji Zamówienia. Niniejsze oświadczenie stanowi o
  przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jego otrzymania przez Klienta
  zawarta zostaje umowa sprzedaży.
 12. W
  przypadku dokonania zamówienia, którego przedmiotem są zarówno produkty
  fizyczne, jak i elektroniczne, dochodzi do zawarcia kilku umów
  określonego rodzaju odpowiadających przedmiotowi zamówienia.

PRODUKT FIZYCZNY 

 1. Produkty
  oznaczone jako „Wydruk wykroju” dostępne są jedynie dla osób, które
  dokonały wcześniej zakupu odpowiedniego kursu online na stronie
  https://twoje.kursyszyciaonline.pl .
 2. Dostępne metody dostawy produktu fizycznego oraz przewidywany czas dostawy są widoczne na stronie internetowej Sklepu.
 3. Metody płatności za produkty fizyczny są prezentowane na stronie internetowej Sprzedawcy. Należą do nich:
 1. Szybkie płatności przez operatora Przelewy24
 2. PayPal
 3. Przelew tradycyjny

Sprzedawca
na stronie internetowej Sklepu w opisie towaru informuje Klienta
o terminie, w jakim Klient jest zobowiązany dokonać płatności za
Zamówienie.

 1. W
  przypadku składania Zamówienia poprzez Formularz zamówienia dostępny na
  stronie internetowej Sklepu Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez
  Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy
  sprzedaży Produktów będących przedmiotem Zamówienia.
 2. Oferta
  złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez
  Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca dostarczy mu
  potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia. Potwierdzenie, o
  którym mowa powyżej, stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty
  Klienta i z chwilą otrzymania go przez Klienta zawarta zostaje Umowa
  sprzedaży.
 3. Realizacja
  zamówienia produktu fizycznego oznacza, że Sprzedawca dokonuje wysłania
  zakupionego produktu na adres wskazany podczas procesu zakupowego przez
  Kupującego.
 4. Czas realizacji zamówienia (tj. do dnia wysyłki towaru) wynosi do 10 dni roboczych.
 5. Przesyłka zostaje doręczona na adres Kupującego w terminie wynikającym z wybranego sposobu dostawy produktu fizycznego.
 6. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 7. Klient może wybrać następujące formy dostawy wskazane na stronie sklepu: wysyłka kurierska, wysyłka paczkomatowa
 8. Sprzedawca
  na stronie internetowej Sklepu, w opisie Produktu, informuje Klienta
  o liczbie dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego
  dostawy, a także o wysokości opłat za dostawę Produktu.
 9. Sprzedawca,
  zgodnie z wolą Klienta wyrażoną w procesie zakupowym, dostarcza wraz
  z Produktem paragon albo fakturę obejmujące dostarczane towary.
 10. Jeżeli
  podczas zakupu Sprzedawca określił inny termin dostarczenia produktu
  fizycznego, to Klienta obowiązuje termin wskazany przez Sprzedawcę na
  stronie sprzedażowej produktu (przedsprzedaż).
 11. Produkty
  mogą posiadać gwarancję producenta, Sprzedawcy lub importera. W wypadku
  Produktów objętych gwarancją informacja dotycząca istnienia i treści
  gwarancji oraz czasu, na jaki została udzielona, jest każdorazowo
  prezentowana w opisie Produktu na stronie internetowej Sklepu.

WARUNKI LICENCYJNE DLA ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW

Kupujący zobowiązany jest do przestrzegania warunków niniejszej licencji.

 1. Kupujący ma prawo korzystać z zakupionych produktów tylko na własny użytek, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Zabrania się Kupującemu udostępniać produkty lub dane do swojego konta innym podmiotom.
 3. Zakupiony produkt nie może być przedmiotem odsprzedaży czy dystrybucji i sprzedaży handlowej.
 4. Licencja udzielona Kupującemu nie obejmuje prawa do:
 1. trwałego lub czasowego zwielokrotnienia produktu w całości lub w części, w celu innym niż utworzenie kopii na własny użytek,
 2. wprowadzania jakichkolwiek innych zmian w części lub w całości produktu,
 3. odpłatnego rozpowszechniania produktu jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,
 4. nieodpłatnego rozpowszechniania produktu jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie.
 1. Licencja
  udzielona Kupującemu obejmuje możliwość szycia produktów w oparciu o
  zawarte w kursie wykroje i metody na użytek własny oraz komercyjny w
  swojej jednoosobowej firmie. Licencja nie obejmuje udostępniania
  wykrojów i metod podwykonawcom, firmom kontrahentom.
 2. Licencja jest udzielana na czas określony w opisie danego produktu (np dożywotnio, na rok lub inny czas określony).
 3. Produkt nie może służyć jako treść szkoleniowa (nie wolno z jego użyciem uczyć innych osób).

FORMY PŁATNOŚCI

 1. Po
  złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w
  niniejszym Regulaminie na adres poczty elektronicznej Kupującego
  zostanie wysłane potwierdzenie dokonania zamówienia w Sklepie.
 2. Dostępne
  metody płatności za zamówienie opisane są na stronie Sklepu i
  udostępniane Kupującemu podczas składania zamówienia. Są to: przelewy
  elektronicznie za pośrednictwem operatora szybkich płatności Przelewy24
 3. Po
  kliknięciu przycisku finalizującego „Kup teraz” (lub innego
  o równoznacznym brzmieniu) Kupujący będzie miał możliwość wyboru formy
  płatności i zostanie w sposób automatyczny przekierowany do okienka
  płatności obsługiwanej przez zewnętrznego dostawcę celem dokonania
  płatności za zamówienie.
 1. Jeżeli
  Kupujący wybrał płatność przelewem bankowym, po kliknięciu przycisku
  finalizującego zamówienie zostanie przekierowany na stronę Sklepu z
  instrukcją dokonania płatności.
 2. Wskazane w Sklepie ceny są cenami brutto, co oznacza, że uwzględniają podatek VAT.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

 1. Obowiązkiem Sprzedawcy jest dostarczenie Kupującemu produktu wolnego od wad.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną.
 3. W
  przypadku kiedy Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować
  o tym fakcie Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie
  związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej
  treści.
 4. W
  celu złożenia reklamacji Kupujący może skorzystać z formularza
  reklamacyjnego dostępnego w niniejszym Regulaminie jako załącznik.
  Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno za pośrednictwem
  poczty tradycyjnej, jak i poczty elektronicznej, przy czym preferowana
  jest forma elektroniczna.
 5. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego.
 6. O
  rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Sprzedający powiadomi Klienta w
  wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej lub korespondencyjny,
  podany przez Klienta w reklamacji, w terminie do 14 dni.
 7. Zaleca
  się podanie przez Klienta w opisie reklamacji następujących informacji:
  okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju
  i daty wystąpienia wady, żądania sposobu doprowadzenia Produktu do
  zgodności z Umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo
  odstąpieniu od Umowy sprzedaży oraz danych kontaktowych składającego
  reklamację.
 8. Podanie
  wskazanych wyżej informacji i okoliczności ułatwi sposób procesowania
  reklamacji. Informacje te mają jednak formę jedynie zalecenia i nie
  wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego
  opisu reklamacji.
 9. W
  przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta
  do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez
  rozpoznania.
 10. Więcej informacji na temat praw Kupującego można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Prawa Konkurencji i Konsumenta – https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Jeśli
  w toku zakupu Produktu Konsument lub Przedsiębiorca na prawach
  konsumenta wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści
  cyfrowej w postaci zakupionego produktu przed upływem terminu do
  odstąpienia od umowy, traci on prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze
  Sprzedawcą.
 2. W
  sytuacji gdy nie występują okoliczności wskazane powyżej, Konsument lub
  Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy na
  warunkach wskazanych poniżej.
 3. Odstąpienie
  od umowy następuje poprzez poinformowanie Sprzedawcy o swojej decyzji
  poprzez złożenie oświadczenia. Takie oświadczenie może zostać wysłane
  pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną. Kupujący ma prawo do
  odstąpienia od umowy w terminie do 14 dni od zakupu.
 4. Konsument
  lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może skorzystać ze wzoru
  formularza odstąpienia od umowy udostępnionego jako załącznik do
  niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z formularza jest jednak tylko
  zaleceniem, a jego niewykorzystanie w procesie odstąpienia od umowy nie
  stanowi o nieważności odstąpienia.
 5. Celem
  zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczające jest, aby
  Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wysłał informację
  dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed
  upływem wskazanego terminu odstąpienia od umowy.
 6. W
  przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub
  Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie otrzymane od niego
  płatności.
 7. Zwrot
  płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów
  płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach
  konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub
  Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie wskazał na inne
  rozwiązanie.
 8. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Dane
  osobowe Kupującego przetwarzane są w celu obsługi konta użytkownika,
  realizacji zamówienia oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia
  roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Sklepu umowami
  sprzedaży.
 3. Szczegóły
  dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików
  cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej na stronie
  Sprzedającego.
 4. Korzystanie
  z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniem
  pozyskania oraz modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione.
  Aby temu zapobiec, Klienci powinni stosować odpowiednie środki
  techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w
  szczególności programy antywirusowe, bezpieczną skrzynkę poczty
  elektronicznej oraz inne chroniące bezpieczeństwo korzystających z
  publicznej sieci Internet.
 5. Informuję, że jako Sprzedawca nigdy nie zwracam się do Klienta z prośbą o udostępnienie mi hasła w jakiejkolwiek formie.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Sprzedawca
  wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze
  sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną
  określone przez strony konfliktu.
 2. Wszelkie
  spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep będą rozstrzygane
  przez sądy powszechne, a prawem właściwym jest prawo polskie.
 3. Klient
  będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu
  rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych
  procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych
  powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych,
  do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich
  inspektoratów inspekcji handlowej oraz pod następującymi adresami
  internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 4. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
 5. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
 6. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 7. Istnieje
  również możliwość skorzystania z platformy internetowego systemu
  rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami na
  szczeblu unijnym (platforma ODR), która dostępna jest pod adresem:
  http://ec.europa.eu/consumers/odr.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca
  zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji,
  a także do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw
  nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych
  przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca
  zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów
  zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w
  dacie zawarcia umowy.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 4. Niniejszy
  Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa polskiego.
  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają
  przepisy prawa polskiego, w tym kodeksu cywilnego, ustawy o prawach
  konsumenta lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i
  funkcjonowania sklepu internetowego, obowiązujących na terenie
  Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Postanowienia
  Regulaminu nie wyłączają możliwości powoływania się przez Klientów na
  bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw
  konsumentów.
 6. Postanowienia
  niniejszego Regulaminu nie wykluczają podjęcia kroków prawnych
  przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w stosunku
  do osób naruszających warunki licencji oraz prawa autorskie.

Formularz odstąpienia od umowy.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W
przypadku chęci odstąpienia od umowy mogą Państwo skorzystać z tego
formularza, przesyłając go do nas pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
Nie jest to jednak konieczne do skutecznego odstąpienia od umowy.

Dotyczy
konsumentów oraz od 1 stycznia 2021 roku także osób fizycznych
zawierających umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością
gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej
charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu
wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na
podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej.

Sprzedawca: 

Fotonieruchomość Piotr Mrowiec: ul. Zacisze 5, 43-300 Bielsko Biała, NIP: 5532400317

 

Oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży następujących produktów:

PRZEDMIOT ODSTĄPIENIA:

Nazwa produktu 

Liczba 

Cena brutto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANE IDENTYFIKUJĄCE: 

Imię i nazwisko 

 

Adres do korespondencji,

 

Data zawarcia umowy sprzedaży

 

Zwrot
płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności,
jaki został przez Państwa wybrany przy zakupie produktów z naszego
Sklepu.

Jeżeli
płatność została dokonana w inny sposób niż przelewem, a chcą Państwo
otrzymać zwrot środków na rachunek bankowy, proszę wskazać poniżej numer
konta bankowego, właściwego do zwrotu pieniędzy:

…………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że znane mi są warunki zwrotu towaru określone w Regulaminie Sklepu.

————————————

podpis oraz data

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z odstąpieniem od umowy sprzedaży

 • Informuję, że dane osobowe, podane w tym formularzu, będą przetwarzane w celu obsługi procesu odstąpienia od umowy.
 • Administratorem danych jest Sprzedawca.
 • W
  celu uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych proszę o
  kontakt pod adresem e-mail, wskazanym na stronie internetowej
  Sprzedawcy.
 • W
  związku z obsługą procesu odstąpienia od umowy dane mogą być
  przetwarzane przez podmioty zewnętrzne, zaangażowane w obsługę tego
  procesu, takie jak biuro rachunkowe.
 • Formularz
  będzie przechowywany przez Sprzedawcę przez okres konieczny do
  realizacji procesu odstąpienia od umowy oraz zgłoszenia potencjalnych
  roszczeń wynikających z realizacji odstąpienia.
 • W
  związku z przetwarzaniem danych osobowych, zawartych w formularzu,
  przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo do żądania dostępu
  do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  jak również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych.
 • Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi procesu odstąpienia od umowy.
 • Więcej
  informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo na
  naszej stronie internetowej w zakładce Polityka prywatności.

Formularz reklamacji.

FORMULARZ REKLAMACYJNY

W
przypadku potrzeby złożenia reklamacji mogą Państwo skorzystać z tego
formularza reklamacyjnego. Jeśli zdecydują się Państwo na taki sposób
reklamacji, to bardzo proszę o przesłanie niniejszego dokumentu pocztą
elektroniczną lub tradycyjną.

Sprzedawca: 

Fotonieruchomość Piotr Mrowiec, ADRES: ul. Zacisze 5, 43-300 Bielsko Biała, NIP: 5532400317

DANE IDENTYFIKUJĄCE

Imię i nazwisko

 

Adres e-mail

 

Numer kontaktowy

 

Numer konta bankowego

 

PRZEDMIOT REKLAMACJI:

Nazwa produktu

 

Data nabycia produktu

 

Cena produktu

 

OPIS OKOLICZNOŚCI ORAZ ZAUWAŻONYCH WAD PRODUKTU:

DATA STWIERDZENIA WADY:

ŻĄDANIE REKLAMUJĄCEGO:

data i podpis

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w związku ze zgłoszeniem reklamacji 

 • Informuję, że dane osobowe, podane w tym formularzu, będą przetwarzane w celu obsługi procesu zgłoszenia reklamacyjnego.
 • Administratorem danych jest Sprzedawca.
 • W celu uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych bardzo proszę o kontakt pod wskazanym na stronie adresem e-mail.
 • W
  związku z obsługą procesu reklamacyjnego dane mogą być przetwarzane
  przez podmioty zewnętrzne, zaangażowane w obsługę tego procesu, takie
  jak operatorzy pocztowi, biuro rachunkowe.
 • Formularz
  będzie przechowywany przez Sprzedawcę przez okres konieczny do
  realizacji procesu reklamacyjnego oraz zgłoszenia potencjalnych roszczeń
  wynikających z realizacji reklamacji.
 • W
  związku z przetwarzaniem danych osobowych, zawartych w formularzu,
  przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo do żądania dostępu
  do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  jak również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych.
 • Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi procesu reklamacyjnego.
 • Więcej
  informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo na
  stronie internetowej w zakładce Polityka prywatności.

 

 

 

Regulamin promocji BLACK FRIDAY 2022.

1. Promocja BLACK FRIDAY 2022  jest inicjatywą połączoną Plasun – Pracowni Twórczej (prowadzonej przez Kamilę Mrowiec) oraz firmy Fotonieruchomość (prowadzonej przez Piotra Mrowiec).

2 W związku z powyższym do danych osobowych klientówdokonujacych zakupów na stronie www.kursyszyciasklep.pl dostęp mają obaw wyżej wymienione podmioty w celu prawidłowej obsługi klientów i ich zamówień. Dane przetwarzane są w celu dokonania wysyłki oraz w celu utworzenia i obsługi konta kursanta na platformie kursowej.

3. Firma Foronieruchomość pełni role pośrednika w sprzedaży kursów szycia online autorstwa Kamili Mrowiec (Plasun – Pracowni Twórczej). klienci kupujący Kursy na stronie www.kursyszyciasklep.pl mają pełne prawa licencyjne do ich używania.

4. Promocja  BLACK FRIDAY trwa od 25.11.2022 do 6.12.2022.

5. Z okazji promocji BLACK FRIDAY oferowane są zniżki cenowe opisane na stronie www.kursyszyciasklep.p. Zniżki są wliczone do widocznych cen brutto, nie wymagają stosowania odrębnych kodów rabatowych.

6. Z okazji promocji przy zakupie (między 25.11.22 a 6.12.2022 dokonanym na stronie www.kursyszyciasklep.pl) jednego lub produktów oznaczonych fioletową ikoną prezentu dodawana jest paczka gratisów w prezencie. Paczka gratisów zawiera produkty elektroniczne, które zostaną włączone na koncie osoby kupującej, osadzonym na platformie https://twoje.kursyszyciaonline.pl/

W Paczce gratisów znajduje się:

 • 2 wideo tutoriale + 2 wykroje elektroniczne na portfele CHESTER [MINI oraz MAXI];
 • wideo tutorial jak uszyć dwukomorową saszetę DUO ZIP  bez wykroju w 15 minut;
 • MINI KURS “PATENT NA PASEK” – czyli 6 sposobów na uszycie paska do torebki, nerki. plecaka;
 • wideo tutorial jak wykonać brelok – smycz
 • wideo tutorial jak wykonać brelok – chwost
 • wideo tutorial jak wykonać ozdobną zawieszkę z washpapy
 • Wideo tutorial + wykroje PDF na dwie wersje PLECAKA KEVIN

Dostęp do wyżej wymienionych gratisów jest ograniczony czasowo i trwa od dnia zakupu do 2 listopada 2023, co oznacza, że w tym czasie kupujący może z nich korzystać, natomiast po 2.11.2023 gratisy zostaną zdezaktywowane i znikną z platformy kursowej.